Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Opis sprawy

Udostępnienie informacji publicznej:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytut, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Kogo dotyczy

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio lub za pomocą poczty w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego: ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań w godzinach 8-16 lub poczty elektronicznej na adres office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni to Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny zobowiązany jest do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, to Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zakres udzielanych informacji

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.