Przedmiot działalności Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Przedmiot działalności Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego określony został w Statucie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Zgodnie z teścia § 4 Statutu

 • Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu Sieci jest:
  • realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Sieci;
  • komercjalizacja;
  • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.
 • Poza działalnością podstawową, o której mowa w ust. 1, Instytut Sieci może:
  • realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w ustawie o Sieci;
  • produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały;
  • prowadzić działalność:
   1. metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,
   2. w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,
   3. w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach;
  • dokonywać oceny zgodności;
  • opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki;
  • prowadzić inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci.
 • W ramach przedmiotu działania, na zasadach określonych w ustawie o Sieci, Instytut Sieci może:
  • prowadzić działalność podstawową w zakresie:
   1. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
   2. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych
    i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
   3. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z);
  • prowadzić działalność inną niż podstawowa w zakresie:
   1. działalność w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (PKD 71.12.Z);
   2. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
   3. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
   4. produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z);
   5. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
   6. działalność wydawania książek (PKD 58.11.Z);
   7. działalność wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
   8. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
   9. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B);
  • prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną w zakresie:
   1. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
   2. pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
   3. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
   4. pozostałej sprzedaż detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
   5. pozostałej działalność wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 82.99.Z);
   6. naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z);
   7. naprawy i konserwacji maszyn (PKD 33.12.Z).
 • Zakres działalności Instytutu Sieci obejmuje:
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
   1. urządzeń, ciągników i pojazdów stosowanych w rolnictwie, leśnictwie, przechowalnictwie i przetwórstwie płodów rolnych oraz w produkcji, konfekcjonowaniu i logistyce żywności oraz pasz;
   2. metod komputerowego wspomagania projektowania maszyn i urządzeń;
   3. optymalizacji i prac projektowo–konstrukcyjnych, dotyczących maszyn i urządzeń, a także stanowisk i aparatury badawczej;
   4. tworzenia nowych technologii w obszarze rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa spożywczego;
   5. instalacji elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznychw środkach technicznych;
   6. inżynierii materiałowej;
   7. ergonomii i bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka w maszynach i urządzeniach;
   8. pojazdów szynowych;
   9. obronności i bezpieczeństwa państwa;
   10. inżynierii mechanicznej i materiałowej;
   11. automatyki i robotyki;
   12. inżynierii biomedycznej;
   13. budowy i eksploatacji maszyn;
   14. drzewnictwa w tym zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów kompozytowych oraz doskonalenia technologii ich produkcji;
   15. przerobu drewna i jego szerokiego zastosowania oraz doskonalenia technik obróbki drewna;
   16. logistyki;
   17. komunikacji radiowej;
   18. kompatybilności elektromagnetycznej;
   19. elektroniki;
   20. technik automatycznej identyfikacji;
   21. lokalizacji oraz monitorowania;
   22. sztucznej inteligencji;
   23. inteligentnych technologii cyfrowych;
   24. transformacji cyfrowej i elektronizacji w obszarach administracji, sądownictwa oraz różnych sektorów gospodarki;
   25. analizy i optymalizacji procesowej w różnych sferach funkcjonowania procesów gospodarczych;
   26. standaryzacji w różnych sektorach gospodarki;
  • projektowanie i wytwarzanie modeli i prototypów maszyn i urządzeń oraz prototypowych instalacji, aparatury badawczej, urządzeń badawczych oraz prowadzenie walidacji metod badawczych i pomiarowych;
  • badania (w zakresie akredytowanym i nieakredytowanym), w szczególności:
   1. pojazdów szynowych;
   2. właściwości metali;
   3. obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali;
   4. mebli;
   5. maszyn rolniczych i leśnych;
   6. wyrobów przemysłu drzewiarskiego;
  • certyfikację:
   1. pojazdów szynowych;
   2. mebli;
   3. obrabiarek do drewna;
   4. płytowych materiałów drewnopochodnych;
   5. wyrobów budowlanych;
   6. wyrobów przemysłu drzewnego;
  • transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym:
   1. współpracę przy przygotowywaniu materiałów merytorycznych na potrzeby upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności na potrzeby szkoleń, publikacji, konferencji, seminariów, działań marketingowych;
   2. prowadzenie i uczestnictwo w seminariach, kongresach, szkoleniach, kursach dokształcających i konferencjach naukowych;
  • wdrożenie wyników prac badawczych w zakresie:
   1. technologii pozahutniczej obróbki plastycznej metali, a w szczególności w zakresie kształtowania objętościowego i blach;
   2. technologii prasowania i spiekania materiałów proszkowych;
   3. technologii próżniowego natryskiwania na zimno warstw metalicznych i ceramicznych;
   4. konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi kuźniczych;
   5. analizy systemowej;
   6. architektury, projektowania i wytwarzania systemów informatycznych i platform internetowych oraz projektów integracyjnych;
  • świadczenie usług utrzymaniowych systemów informatycznych i platform internetowych;
  • wsparcie zarządzania architekturą, infrastrukturą i systemami informatycznymi Sieci.