Organy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego i osoby sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje

KIEROWNICTWO SIEĆ BADAWCZA ŁUAKSIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY:

 • Arkadiusz Kawa, dyrektor Instytutu
 • Aleksandra Remelska, zastępca dyrektora ds. finansowych i operacyjnych
 • Sylwin Tomaszewski, zastępca dyrektora ds. komercjalizacji
 • Dariusz Garbiec, zastępca dyrektora ds. badawczych

Kompetencje Dyrektora określa rozdział 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

RADA SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO:
Skład rady zostanie wyłoniony w sposób przewidziany przepisami prawa.
Kompetencje Rady określa rozdział 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Do zadań Rady należy:

 • określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
 • uchwalanie statutu instytutu Sieci;
 • opiniowanie:
  1. regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,
  2. rocznych planów działalności instytutu Sieci,
  3. rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,
  4. projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.